100-rocznica bitwy pod Zadwórzem

Członkowie Towarzystwa Kultury Polskiej im.ks.B.Mireckiego przez trzy dni świętowali "Uroczystość 100-rocznicy bitwy pod Zadwórzem".

Ks.Bronisław Mirecki jako młody harcerz walczył z sowietami pod Zadwórzem niedaleko Lwowa. Trafił do niewoli sowieckiej, po szczęśliwej ucieczce z niewoli zachorował na tyfus (nikt nie myślał że przeżyje) po wyzdrowieniu skończył seminarium,został kapłanem i trafił na Kresy Wschodnie,tu na Kresach pracował przez całe życie,po śmierci został z nami na Kresach. Spoczywa w Hałuszczyńcach na cmentarzu parafjalnym.

Kto może dostać Kartę Polaka?

Karta Polaka moze być przyznana osobie, która uważa,że należy do Narodu Polskiego i jednocześnie:

Karta Polaka
  • zna język polski przynajmniej w stopniu podstawowym i uważa go za język ojczysty;
  • zna i kultywuje polskie tradycje i zwyczaje;
  • w obecności konsula Rzeczpospolitej Polskiej lub upoważnionego pracownika złoży pisemną deklarację przynależnosci do Narodu Polskiego;
  • wykaże, że co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo oboje pradziadkowie byli narodowości polskiej lub posiadali polskie obywatelstwo. Albo przedstawi pisemne zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej o swoim aktywnym zaangażowaniu w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej w ciągu co najmniej ostatnich trzech lat.

Towarzystwo prowadzi

Szkołę języka polskiego dla wszystkich chętnych w różnym wieku i stopnia znajomości.

Kontakt z nami