Rok szkolny 2016/2017 Sobotnio-Niedzielnej Szkoly w Podwołoczyskach

Rok szkolny 2016/2017 w Sobotnio-Niedzielnej Szkole w Podwołoczyskach rozpoczą się czytaniem Henkyka Siękiewicza "Quo vadis",dzieci i dorośli czytali i oglądali film.

Prezes T K P im.ks.B.Mireckiego Pani Maria Krych przywitała wszystkich dzieci i rodziców z początkiem roku szkolnego,a nauczycielka języka i literatury polskiej Pani Helena Kogutenko podzieliła dzieci i młodzież na grupy zgodnie z ich wiedzą.

Dzieci i młodzież dostali prezenty na rozpoczęcie roku szkolnego.

Kto może dostać Kartę Polaka?

Karta Polaka moze być przyznana osobie, która uważa,że należy do Narodu Polskiego i jednocześnie:

Karta Polaka
  • zna język polski przynajmniej w stopniu podstawowym i uważa go za język ojczysty;
  • zna i kultywuje polskie tradycje i zwyczaje;
  • w obecności konsula Rzeczpospolitej Polskiej lub upoważnionego pracownika złoży pisemną deklarację przynależnosci do Narodu Polskiego;
  • wykaże, że co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo oboje pradziadkowie byli narodowości polskiej lub posiadali polskie obywatelstwo. Albo przedstawi pisemne zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej o swoim aktywnym zaangażowaniu w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej w ciągu co najmniej ostatnich trzech lat.

Towarzystwo prowadzi

Szkołę języka polskiego dla wszystkich chętnych w różnym wieku i stopnia znajomości.

Kontakt z nami