95 rocznica Bitwy pod Zadwórzem (Polskie Termopile)

Jak 300 Spartan zatrzymało armię perską pod Termopilami, tak 330 lwowskich "Orląt" w dniu 17 sierpnia 1920 r. zatrzymało Konną Armię Budionnego pod Zadwórzem koło Lwowa.

W sierpniu 1920 r. na Polskę centralną nacierały dwie wielkie formacje bolszewickie: Front Zachodni, dowodzony przez Michała Tuchaczewskiego, oraz Front Południowo-Zachodni, dowodzony przez Aleksandra Jegorowa, którego wszechwładnym komisarzem politycznym był Józef Stalin. Obie formacje miały połączyć się ze sobą, aby zdobyć Warszawę. Najsilniejszym elementem drugiego z tych Frontów była słynna Konarmia, czyli Pierwsza Armia Konna, dowodzona przez Siemiona Budionnego.

Konna Armia walczyła najpierw z wojskami „białych”. W 1920 r. została skierowana na Wołyń. W czerwcu tegoż roku wybiła do nogi polski garnizon w Żytomierzu oraz spaliła żywcem kilkuset rannych wraz z siostrami Czerwonego Krzyża w szpitalu w Berdyczowie. Dokonała też pogromów na Żydach. Następnie ruszyła na Lwów, który zamierzała zdobyć z marszu. 17 sierpnia pod Zadwórzem, 30 km. od Lwowa, drogę zagrodziło jej 330 lwowskich ochotników, zwanych "Orlętami", dowodzonych przez kpt. Bolesława Zajączkowskiego. Zażarta bitwa trwała 11 godzin. Prawie  wszyscy obrońcy zginęli, tak jak Spartanie pod Termopilami, ale wróg Lwowa nie zdobył. Co więcej, nie zdążył z pomocą dla wojsk Tuchaczewskiego, które w tym czasie kontratakowały polskie dywizje .

15 sierpnia w Towarzystwie Kultury Polskiej im.k.B.Mireckiego przeżyliśmy  Uroczystość

która rozpoczęła się Mszą śwętą w kościele p.w.sw.Zofii w Podwołoczyskach,po Mszy sw.

Organizatorzy przeprowadziły krótki ekskurs po historii Polski,a także przybliżyli postać Patrona Towarzystwa –Patriotę,żołnieża,księdza - Bronisława Mireckiego, walczącego pod Zadwórzem.

Kto może dostać Kartę Polaka?

Karta Polaka moze być przyznana osobie, która uważa,że należy do Narodu Polskiego i jednocześnie:

Karta Polaka
  • zna język polski przynajmniej w stopniu podstawowym i uważa go za język ojczysty;
  • zna i kultywuje polskie tradycje i zwyczaje;
  • w obecności konsula Rzeczpospolitej Polskiej lub upoważnionego pracownika złoży pisemną deklarację przynależnosci do Narodu Polskiego;
  • wykaże, że co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo oboje pradziadkowie byli narodowości polskiej lub posiadali polskie obywatelstwo. Albo przedstawi pisemne zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej o swoim aktywnym zaangażowaniu w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej w ciągu co najmniej ostatnich trzech lat.

Towarzystwo prowadzi

Szkołę języka polskiego dla wszystkich chętnych w różnym wieku i stopnia znajomości.

Kontakt z nami