Goście z Polski

6 lipca b.r. TKP im. ks. B. Mireckiego w Podwołoczyskach odwiedziła grupa Rodaków z Polski i z Florydy (USA). Wśród osób odwiedzających była siostrą ks. Bronisława Mireckiego, pani Maria Mirecka-Loryś. Po mimo swego sędziwego wieku pani, Loryś i w tym roku przyjeżdża, aby nawiedzić grób brata na cmentarzu w Hałuszczyńcach. Pani Maria odwiedza miejscowych kapłanów i Polaków, wśród których pracował śp. ks. Mirecki. Jako osoba towarzysząca była pani Danuta Skalska z Bytomia.

W lipcu w TKP im.ks,B.Mireckiego w Podwołoczyskach odbyli praktykę studenci z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  w Lublinie,praktyka jest realizowana w ramach projektu "UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy",reprezentowanym przez  prof.dr.hab.Ryszarda Dębickiego - Prorektora ds.Badań Naukowych i Współpacy Międzynarodowej.

Kto może dostać Kartę Polaka?

Karta Polaka moze być przyznana osobie, która uważa,że należy do Narodu Polskiego i jednocześnie:

Karta Polaka
  • zna język polski przynajmniej w stopniu podstawowym i uważa go za język ojczysty;
  • zna i kultywuje polskie tradycje i zwyczaje;
  • w obecności konsula Rzeczpospolitej Polskiej lub upoważnionego pracownika złoży pisemną deklarację przynależnosci do Narodu Polskiego;
  • wykaże, że co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo oboje pradziadkowie byli narodowości polskiej lub posiadali polskie obywatelstwo. Albo przedstawi pisemne zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej o swoim aktywnym zaangażowaniu w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej w ciągu co najmniej ostatnich trzech lat.

Towarzystwo prowadzi

Szkołę języka polskiego dla wszystkich chętnych w różnym wieku i stopnia znajomości.

Kontakt z nami