Uroczystości poświencone pamięci ks. kanonika Bronisława Mireckiego — obrońcy Zadwóża

W miejscowej rzymskokatolickiej śwątyni uroczystą Msze sw. Cerebrowało 12 księży zaproszonych przez Federację Organizacji Polskich na Ukrainie z Archidiecezji Lwowskiej i Kamieniecko-Podolskiej. Wśród nich był ks. J. Snieżyński z Gruzji, kturego wielokrotnie w trudnych czasach komunistycznych odwiedzał ks.Bronisław Mirecki.

Kto może dostać Kartę Polaka?

Karta Polaka moze być przyznana osobie, która uważa,że należy do Narodu Polskiego i jednocześnie:

Karta Polaka
  • zna język polski przynajmniej w stopniu podstawowym i uważa go za język ojczysty;
  • zna i kultywuje polskie tradycje i zwyczaje;
  • w obecności konsula Rzeczpospolitej Polskiej lub upoważnionego pracownika złoży pisemną deklarację przynależnosci do Narodu Polskiego;
  • wykaże, że co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo oboje pradziadkowie byli narodowości polskiej lub posiadali polskie obywatelstwo. Albo przedstawi pisemne zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej o swoim aktywnym zaangażowaniu w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej w ciągu co najmniej ostatnich trzech lat.

Towarzystwo prowadzi

Szkołę języka polskiego dla wszystkich chętnych w różnym wieku i stopnia znajomości.

Kontakt z nami